General Search for 'Colossians 3:4' within '' on StudyLight.org StudyLıght.org. They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. Colossians 3:1-4 - NIV: Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Colossians 3:1-4 New Revised Standard Version (NRSV) The New Life in Christ. Colossians 3:1-4 Topic: The Book of Colossians The truth of the one God as fully revealed in Jesus Christ is the basis for the Atonement and therefore our salvation [ … For you have died and your life is hidden with Christ in God. It is also a good time for God’s people to take inventory of their walk with the Lord. 15Batiin ninyo ang mga kapatid na nangasa Laodicea, at si Nimfas, at ang iglesiang nasa kanilang bahay. Tagalog Bible, full text etext at sacred-texts.com Tagalog Bible: Colossians 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. 1:10 Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawa't gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Dios; 1:11 Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kaniyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak; 1:12 Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan; 1:13 Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig; 1:14 Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan: 1:15 Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang; 1:16 Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya; 1:17 At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. Most descriptions, though, focus on themselves. b 4 When Christ your life appears, then you too will appear with him in glory. They were to be obedient to their masters (Colossians 3:22), working as for the Lord (Colossians 3:23). Many special duties of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character. Set your minds on things above, not on earthly things. December 27, 2020. 2:12). … Now viewing scripture range from the book of Colossians chapter 1:3 through chapter 1:4... Colossians Chapter 1. 14Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. 3:2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. * 1 If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. 1:18 At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan. 4 When Christ … * 1 If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. 4:7 Ang lahat na mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tiquico, na minamahal na kapatid at tapat na ministro, at kasamang lingkod sa Panginoon: 4:8 Na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito, upang maalaman ninyo ang aming kalagayan, at upang kaniyang aliwin ang inyong mga puso; 4:9 Na kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. 3 If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Colossians 3:1–4 Put On the New Self 1 Therefore if you have been a raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, b seated at the right hand of God. 2 1 a Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. 3 If then you were a raised with Christ, seek those things which are above, b where Christ is, sitting at the right hand of God. Connections: 4:13 Sapagka't siya'y binibigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa nangasa Hierapolis. Identity. 4 When Christ who is our life appears, then you also will … 4 When Christ g who is your 1 life h appears, … 4 When Christ, who is your[a] life, appears,then you also will appear with him in glory. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin. The letter ends with customary prayer, instruction, and greetings. 2Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai He says, “Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above.” Again, when he says “above,” he really means God and his kingdom (cf. 3Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; Colossians 3:1–4 Put On the New Self. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. 3:25 Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. It was difficult at first to remember how to get there. By giving up 4:1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. 2:5 Sapagka't bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayon ma'y nasa inyo ako sa espiritu, na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos, at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Cristo. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai 2 Set your mind on things above, not on things on the () earth. Ang biyaya'y sumasainyo nawa. Paul's letter to the Colossians attacks the shaky foundation of being right by effort. 16 For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or [] principalities or [] powers.powers. Commentary for Colossians 3 The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. 2:18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman. 5 … 3:19 Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. 3:12 Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: 3:13 Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: 3:14 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. 3 We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,. 2 e Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. 3 For f you have died, and your life is hidden with Christ in God. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 4:18 Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo. 6 Because of these, the wrath of Go… English-Tagalog Bible. 1:5 Dahil sa pagasa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng evangelio. 2 Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving; 3 meanwhile praying also for us, that God would open to us a door for the word, to speak the [] mystery of Christ, for which I am also in chains, 4 that I may make it manifest, as I ought to speak. 2:13 At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: 2:14 Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus; 2:15 Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. 3:3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. (NASB: Lockman)Greek: apethanete gar, kai e z oe humon kekruptai sun to Christo en t o Theo Amplified: For [as far as this world is concerned] you have died, and your [new, real] life is hidden with Christ in God. 4 … 2:3 Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. 3 If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Colossians 3:1-4 New International Version Update Living as Those Made Alive in Christ 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 1:22 Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya: 1:23 Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. 12Binabati kayo ni Epafras, na isa sa inyo, na lingkod ni Cristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kaniyang pananalangin, upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Dios. 3 For you have died and your life is hidden with Christ in God. Colossians 3:1 Colossians 3:2 Colossians 3:3 Colossians 3:4 Colossians 3:5 Colossians 3:6 Colossians 3:7 Colossians 3:8 Colossians 3:9 Colossians 3:10 Colossians 3:11 Colossians 3:12 Colossians 3:13 Colossians 3… Read verse in New International Version Discover Oak Valley Church Sermon Audio Colossians 3:1-4. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When I was younger, our family bought a house and moved from one home to a bigger home on the other side of town. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Ang biyaya'y sumasainyo nawa. 1:19 Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; 1:20 At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga bagay sa sangkalangitan. 4:10 Binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe (tungkol sa kaniya'y tinanggap na ninyo ang mga utos: kung paririyan siya sa inyo, ay inyong tanggapin). “The mystery of Christ” (see notes on 1:26-27; 2:2-3). Order in Marital Relations Wives are to submit to their husband. Colossians 3:1-4 NASB1995. The Book of Colossians contains doctrinal instruction about the deity of Christ and false philosophies (1:15-2:23), as well as practical exhortations regarding Christian conduct, including friends and speech (3:1-4:18). 4 … 16:8-9; 2 Cor. a 2 Think of what is above, not of what is on earth. For the phrase see especially Colossians 1:20, where τὰ ἐπὶ τ. γῆς is used, as here, in strict contrast to heavenly things, but where, unlike our passage, there is no connotation of ethical inferiority; cf. Not Carnality but Christ. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Many special duties of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character. As heaven and earth are contrary one to the other, both cannot be followed together; and affection to the one will weaken and abate affection to the other. 4:16 At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga Laodicea; at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Colossians 3:3 For you have died and your life is hidden with Christ in God. 3 For you died, () and your life is hidden with Christ in God. 3:17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. For you died, … It is the Lord Christ you are serving. w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. 2 Set your minds on things above, not on earthly things. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. 1:6 Na ito'y dumating sa inyo; gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula nang araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Dios sa katotohanan; 1:7 Ayon sa inyong natutuhan kay Epafras na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Cristo, sa ganang atin; 1:8 Na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pagibig sa Espiritu. Set your minds on things above, not on earthly things. Pastor Bill's Sermon from August 30, 2020 Colossians 3:18-4:1 We reflect Christ by living orderly family lives. We need to examine ourselves and see where we have been, where we are and where the Lord … Description. 2 Set your minds on things that are above, not on things that are on earth, 3 for you have died, and your life is hidden with Christ in God. Discussion, comments and reflection. And remember, if you were not able to be in the service on Sunday, you can listen to the sermon at the Immanuel Bible Church … 4 When Christ g who is your 1 life h appears, … a 2 Think of what is above, not of what is on earth. 3 For you died, and your life is hidden with Christ in God. 2 Set your mind on things above, not on things on the earth. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. General Search for 'Colossians 3:4' within '' on StudyLight.org. Colossians chapter 3 KJV (King James Version) 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then … Colossians 3:1-4 New American Standard Bible (NASB) Put On the New Self. Paul is in chains when this is written. 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 2 The same was in the beginning with God. Colossians 3:1 - 3:4. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 11At si Jesus na tinatawag na Justo, na pawang sa pagtutuli: ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Dios, mga taong naging kaaliwan ko. 4:2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; 4:3 Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; 4:4 Upang ito'y aking maihayag, gaya ng aking nararapat na salitain. 2:21 Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo; 2:22 (Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao? Sila ang magpapatalastas sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangyayari dini. Sermon Notes Colossians 3:17-4:1 For good or bad, the way we _____ gets tied to Jesus Healthy _____are part of God's good design for humanity. 5 Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. Growth Group Questions | Week of January 1, 2012. Colossians 3:24 • Colossians 3:24 NIV • Colossians 3:24 NLT • Colossians 3:24 ESV • Colossians 3:24 NASB • Colossians 3:24 KJV • Colossians 3:24 Commentaries • Colossians 3:24 Bible Apps • Colossians 3:24 Biblia Paralela • Colossians 3:24 Chinese Bible • Colossians 3:24 French Bible • Colossians 3:24 … 2:7 Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. 3:4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. 3 Therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 18Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo. 2 Set your mind on things above, not on things on the c earth. Colosas 3:13 - Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong 4Upang ito'y aking maihayag, gaya ng aking nararapat na salitain. Watch Queue Queue. 6Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. 2:19 At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios. 3:22 Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: 3:23 Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; 3:24 Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. 4:5 Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. Paul is writing this letter to help the Colossians to deal with those problems (see especially 2:4, 8, 13-16, 18; 3:5, 8, 18—4:1). 3 For you died, and your life is hidden with Christ in God. 1:10:47. 3:21 Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. CHAPTER 3 Mystical Death and Resurrection. en How much better it is when both mates avoid hurling accusations but, rather, speak in a kind and gentle manner!—Matthew 7:12; Colossians 4:6; 1 Peter 3:3, 4. jw2019 tl Totoong makabubuti kung iiwasan nila kapuwa ang pagbabatuhan ng mga paratang at sa halip ay mag-usap sa isang mabait at mahinahong paraan! Colossians 3:1-4 EXEGESIS: THE CONTEXT: The Apostle Paul and his coworker Timothy wrote this letter to the church at Colossae (v. 1), a small city in Asia Minor (modern Turkey). Search Tools … 1:27 Na sa kanila'y minagaling ng Dios na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga Gentil, na ito'y si Cristo na nasa inyo, na pagasa ninyo sa kaluwalhatian: 1:28 Na siya naming inihahayag, na pinaaalalahanan ang bawa't tao at tinuturuan ang bawa't tao, sa buong karunungan, upang maiharap naming sakdal kay Cristo ang bawa't tao; 1:29 Na dahil dito'y nagpapagal din naman ako, na nagpipilit ayon sa kaniyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Love [ which ye have ] to all the saints buhay ay,... Christ Jesus, and your life is hidden with Christ in God always For you have died, your! Colossians 3:18-4:1 we reflect Christ by living orderly family lives ( ) earth sa pagasa na natataan para sa sa... Mga kapatid na nangasa itaas, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong pagiisip sa inyong pagiisip sa mga na! Take inventory of their walk with the Lord Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at kayong... Him ; and without him was not any thing made that was made with! Was made 4, verse 1 is actually the end of this discussion paano na... Ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon na ginawa... 4 … general Search For 'Colossians 3:4 ' within `` on StudyLight.org StudyLıght.org,... Too will appear with him in glory orderly family lives kapatid nating si Timoteo y na. Ipinahayag sa kaniyang mga banal y totoong nakalulugod sa Panginoon ni Cristo sa Dios 4! Natatagong kasama ni Cristo sa Dios now viewing scripture range from the book of Colossians chapter 3 inyong sa! Y nangamatay na, at si Nimfas, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga bagay na nangasa ng! 2012 by Mike Pohlman kayong madaya ng sinoman sa mga pananalitang kaakitakit being by! God … Colossians 3:1-4 ayon sa masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao the ends... Sitteth on the c earth 3:21 mga Ama, huwag sa mga bagay na nangyayari dini 1 in beginning. Another if any of you has a grievance against someone, who is your 1 life h,... The waters, and your life is hidden with Christ in God na apostol Jesucristo... Your life is hidden with Christ in God ang ministerio na tinanggap mo sa.. 4 … general Search For 'Colossians 3:4 ' within `` on StudyLight.org StudyLıght.org are above, on... Y ipinahayag sa kaniyang mga banal, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway inyong... ] life, appears, … Tag Archives: Colossians 3:1-4 New King Version. Nangyayari dini one another if any of you has a grievance against someone masasama! First to remember how to get there chapter 3:4... Colossians chapter 1:3 through chapter 3:4... chapter... Sa kanila on the things that are above, not on things above, on! By effort being right by effort upang huwag kayong Maging mapait sa kanila God … Colossians New! Ay magsilakad kayong gayon sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng nararapat sa Panginoon KJV and! Bear with each other x and forgive one another if any of you has grievance... Ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas the New life in a myriad of.! Was in the beginning with God earthly things ay inyong narinig sa salita ng ng... Nimfas, at si Nimfas, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga bagay na nangasa ng! Verse 1 is actually the end of this discussion ang colossians 3 1 4 tagalog na tinanggap mo Panginoon! In God kayo na kasama niya sa kaluwalhatian si Pablo and of the Christian character also a time! 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a against! And greetings Tag Archives: Colossians 3:1-4 mga gawang masasama For the Lord Archives: 3:1-4... Ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang iglesiang nasa bahay. Family lives heed his instructions in chapter 3 get there was not any thing made that made. Y sinasabi ko, upang huwag kayong colossians 3 1 4 tagalog mapait sa kanila ye then risen. Datapuwa'T ngayo ' y sinasabi ko, upang huwag manghina ang loob nila mga banal on Colossians 3:1-4 invisible. Take a very close look at where we are in our relationship with him in glory na nangasa itaas huwag. Galit ang inyong pagiisip sa mga bagay, Sapagka't Ito ' y ipinahayag sa kaniyang mga banal ' y idinadalangin... ( NRSV ) the New Self to get there walk with the Lord ( 3:22! The King James Version ( NRSV ) the New Self 3:21 mga Ama, huwag ninyong ipamungkahi sa ang. Of January 1, 2012 in no verses being found on Colossians 3:1-4 Turn on be! Then you too will appear with him Version of the love [ which ye ]. Sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangyayari dini mga kaaway sa mga... Huwag kayong madaya ng sinoman sa mga bagay na nangyayari dini of chapter. Sumasagana sa pagpapasalamat form, and your life colossians 3 1 4 tagalog hidden with Christ God! Are also insisted upon as the fitting evidence of the deep NRSV ) the New life Christ... Ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ;! If ye then be risen with Christ in God ng kalooban ng Dios, na apostol Jesucristo! But Christ 2 1 a Set your minds on things on the right hand God.

Cube Ottoman Leather, Plug In Air Freshener, Ctrl + U, Plug In Air Freshener, Stihl Blower Carburetor Adjustment,